BARIERA MAGNETYCZNA

Chociaż przeniesiony z akademickiej atmosfery Mię­dzynarodowego Roku Geofizycznego do wilczej ja­skini z zimnowojenną polityką i strategią, program kosmiczny nabrał innego znaczenia i rozmachu — re­zultaty naukowe były kolosalne, a czy warte 10 mi­liardów dolarów rocznie, to już sprawa oceny społecz­nej, która należy nie do mniejszych rozważań o przy­rodzie, lecz do kwestii kierunku i celu nauki. Wiele informacji, o technikach inżynierii kosmicznej zali­czono oczywiście do tajnych, lecz i tak znalazło się we wspólnym dorobku niemało danych z zakresu te­matycznego MRG i COSPAR-u, czyli Międzynarodo­wego Komitetu Badań Kosmicznych (International Committee on Space Research), który wyłonił się z MRG ja to instytucja stała. Na tym szczeblu współ­pracę kontynuowano. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki udostępniały sobie nawzajem i reszcie świata informacje „niezastrzeżone”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *