Kategoria: Kosmos i człowiek

MIĘDZY ENERGIĄ I BARWĄ

Związek między energią i barwą można wyrazić w taki sposób: aby znaleźć energię fotonu należy częstotliwość jego ruchu pomnożyć przez liczbę 6,625 podzieloną przez jedynkę z dwudziestoma siedmioma zerami: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000. (Dlacze­go? — Uwierzmy Planckowi na słowo.) To się pisze: 6,625X10″ lub — w stenografii matematycznej “: h. Stała h Plancka należy do nieodzownych elemen­tów współczesnej nauki. Gdyby udało się ją zakwe­stionować z powodzeniem — że zaś w nauce nie ma nic świętego, więc próbowano — podważyłoby to większość aktualnych teorii wszechświata i zachwia­ło paradygmatem teorii kwantów.

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂

ONIEŚMIELAJĄCA TEORIA

Teoria kwantów onieśmiela na ogół ludzi, tak sa­mo jak einsteinowska teoria względności, o której powiedziano kiedyś, że „tylko trzy osoby ją rozu­mieją: Einstein, Bertrand Russel i Pan Bóg”. Teorią kwantów jako narzędziem posługują się dziś w co­dziennej pracy tysiące naukowców; dla setek tysięcy studentów jest ona współczesnym pons asinorum: oślim mostem.Ponieważ więc chodzi o teorię o pod­stawowym znaczeniu dla fizyki — nieba i atomu po równi — warto się z nią zapoznać, chociażby z wi­dzenia.

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂

PARADYGMAT KWANTOWY

Mechanika kwantowa uchodzi za znacznie bardziej abstrakcyjną niż uprzednio niepodzielnie panująca mechanika klasyczna. Powód tkwi w tym, że obiekty badane przez mechanikę kwantów z życiem codzien­nym związane są znacznie mniej bezpośrednio, niż to się dzieje lub dziać zdaje z obiektami mechaniki klasycznej. Podkreślić należałoby w tym zdaniu słowo zdaje, gdyż ta „codzienność” jest złudna. Na przykład w me­chanice Newtona rozważa się najpierw punkty masy, a następnie ciała sztywne, o których zakłada się, że są złożone z punktów masy. Jako ciało sztywne przyjmijmy umownie kulę bilardową: może ona — jeśli abstrahować od pewnych momen­tów — reprezentować punkt masy. Zakłada się za­zwyczaj jako dość niewątpliwe, że newtonowski punkt masy ma mniej właściwości niż kula bilardowa, którą po prostu można wziąć w rękę.

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂

INACZEJ NIŻ KULA BILARDOWA

Inaczej niż kula bi­lardowa — punkt masy nie ma koloru, nie można o  nim myśleć jako o ciepłym bądź zimnym. Co wię­cej, w przeciwieństwie do kuli bilardowej punkt ma­sy nie zajmuje miejsca w przestrzeni, ponieważ zgod­nie z geometrią Euklidesa jest nierozciągły. Trapiło to klasycznych filozofów, którzy wiele zajmowali się problematyką związaną z takimi pojęciami, jak roz­ciągłość czy też nierozciągłość punktu. W mechanice ewtona można z całym spokojem pominąć tę argu­mentację; formułuje się równania dla nierozciągłego bezbarwnego i pozbawionego jakiejkolwiek ciepłoty punktu masy i interpretuje ten zapis posługując się wyobrażeniem kuli bilardowej lub czegoś podobnego.

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂

REALISTYCZNE TRAKTOWANIE

Chcąc potraktować kulę bilardową bardziej reali­stycznie ujmujemy ją jako newtonowskie ciało sztyw­ne — z wieloma zastrzeżeniami. Przede wszystkim kula ta nie jest całkiem sztywna… Nawet jeśli jest z prawdziwej kości słoniowej — lub nawet gdyby ją zrobiono z takiej stali jak łożysko kulkowe — można ją skomprymować i zniekształcić, pod warunkiem że posłużymy się ogromnymi siłami. Oglądając ją pod mikroskopem przekonamy się, że nie odgranicza jej gładka powierzchnia geometryczna. Teoria atomowa powie nam, że kula bilardowa składa się z cząstek (Punktów masy czy ciał sztywnych) pooddzielanych wolnymi obszarami i znajdujących się (wszystkie) w gwałtownym ruchu.

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂